Kisebbségi Kulturális Alap 2017 – zanzásítva

Kisebbségi Kulturális Alap Zákon č. 138/2017 Z. z.
Zákon č. 138/2017 Z. z. (Kisebbségi Kulturális Alap)

Kisebbségi Kulturális Alap létrehozásáról, céljairól és az aggályokról is sokan cikkeztek és beszéltek az elmúlt hónapokban. A törvény (138/2017 Z. z. znenie 01.07.2017) július elsején lép hatályba. Legalábbis az a része, ami idén nyáron érdekelni fogja az érintetteket.

 

Miről szól?

A Kisebbségi Kulturális Alap szabályozza a jövőben a kisebbségi kulturális támogatások odaítélésének módját, a kedvezményezettek körét és a támogatások nagyságát. A Kisebbségi Kulturális Alap nem a kultúrát szabályozza, hanem a támogatások odaítélésén keresztül elvileg a fejlődés irányát tudja meghatározni. Az alábbiakban kiemelem a törvényből azokat a részeket, amelyeket fontos tudni:

 

Čl. I
§ 1
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
(1) Zriaďuje sa Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na účel
a) zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
b) výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám,… 

 

… vagyis megőrzés, kifejezés, védelem és fejlődés biztosítása lenne az alap elsődleges célja, aztán jöhet a jogi nevelés.

Eltekintek attól, hogy elemezzem az alap szerkezeti felépítését, az igazgató és munkatársai majd elnyilatkozgatják azt az ősszel, most térjünk rá a szakmai tanácsokra.

 

§ 7
Odborné rady
(1) Odborné rady posudzujú žiadosti a odporúčajú riaditeľovi projekty na podporu vrátane výšky finančných prostriedkov fondu, ktoré majú byť poskytnuté na konkrétny projekt.
(2) Pri určovaní výšky finančných prostriedkov podľa odseku 1 sú odborné rady viazané objemom disponibilných finančných prostriedkov pripadajúcim na príslušnú odbornú radu podľa § 22 a prioritami určenými podľa § 21 ods. 2.
(3) Odborné rady určujú v oblasti svojho pôsobenia priority podpory na príslušný kalendárny rokzameranie predkladaných projektov a spolupracujú pri príprave výziev na podávanie žiadostí.

 

Gyakorlatilag ezek a “szakmai” tanácsok fognak dönteni minden pályázatról, bizonyos tevékenységeknél élet és halál ura lesz három választott és két kinevezett egyén. Mint minden pályázati rendszerben, fellebbezésnek helye itt sem lesz, ha valakit leszavaznak, mehet epret szedni Olaszországba, vagy a 63-as út mellé. Mivel nincs a rendszerben semmi kapcsolat az eddigi pályázati rendszerrel, nem biztos, hogy a rendszer figyelembe vesz valamiféle folytonosságot. Az, hogy a szakmai tanácsok csak egy éves ciklusokban gondolkodhatnak, nem fog semmit javítani a jelenlegi mindent, mindig újra kell pályázni rendszeren. 

 

(12) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií a možné postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odborných rád a podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií na voľbu a menovanie kandidátov za členov odborných rád.

 

A szakmai bizottságokba való választások módja lefolyása, szavazási rendje a Kulturális minisztérium kezében van. Ha nem ad ki időben útmutatót, az egész teljes káoszba torkollhat. A jelenlegi ismeretek szerint minden érintett szervezet jelölhet és szavazhat azokon a kulturális területeken, ahol legalább három éve tevékenykedik. Mivel a magyar kisebbség nagy, ezért három területen hozhatnak létre szakmai tanácsot.

 

Ki választhatja a bizottsági tagokat

 

(8) Za organizáciu príslušnej národnostnej menšiny sa na účely tohto zákona považuje právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá preukázateľne pôsobí v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) najmenej tri roky a ktorá sa prihlási na výzvu riaditeľa a v prihláške uvedie, a) v ktorej z prioritných oblastí uvedených v odseku 9 vykonáva svoju činnosť,…

 

Vagyis csak azok a regisztrált, a kisebbségi kultúrával foglalkozó szervezetek, amelyek legalább három éve működnek. Természetesen választani és jelölni nem kötelező, csak egy lehetőség. Ha a választás hasonlóan lesz szervezve, mint a Kisebbségi Bizottság esetében, ahol minden szervezet önköltséges alapon jön föl Pozsonyba választani, akkor a keletiek kiesnek. Tessék tiltakozni.

 

(9) Riaditeľ zvolá zhromaždenie organizácií, ktoré sa prihlásili podľa odseku 8 na jeho výzvu, a to osobitne za každú národnostnú menšinu. Zhromaždenie zvolí kandidátov na členov odborných rád, troch za každú z týchto prioritných oblastí:
a) kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum,
b) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť,
c) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie.

 

Szóval van egy közművelődési terület, amihez még a kutatás és a tudományos élet is tartozik. Van egy irodalmi és kiadói tevékenységi terület, valamint egy színház, zene, tánc, képzőművészeti és audiovizuális művészeti terület. Minden érintettnek van egy hónapja arra, hogy eldöntse, hova is tartozik a tevékenysége. Talán nem ártott volna egy kicsit alaposabbal körülírni, milyen tevékenység hova tartozik. Az első évben sok galiba lehet belőle. A kormányhivatal alkalmazottai a megmondhatói, hogy hányszor kell utólag tilitolizni a pályázatokat, mivel a nem egyértelmű megfogalmazásokat másként érti a pályázó és másként a hivatal.

 

Ki lehet „szakember” a bizottságban?

 

§ 8
Členstvo v odbornej rade
(1) Za člena odbornej rady podľa § 7 ods. 4 písm. a) môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a) má najmenej trojročnú prax v oblasti kultúry alebo vedy,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná.

(3) Člen odbornej rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.

(6) Člen odbornej rady je v pracovnoprávnom vzťahu k fondu. Na pracovnoprávny vzťah člena odbornej rady k fondu sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.
(7) Člen odbornej rady má právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.

(9) Z posudzovania žiadosti je vylúčený člen odbornej rady, ktorý je žiadateľom, štatutárnym orgánom žiadateľa alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa.

 

Ezek szerint, három éves kultúrával vagy tudománnyal kapcsolatos gyakorlat szükséges ahhoz, hogy szakembernek állhasson valaki. Ez egy fizetett funkció lesz, a pályázatok elbírálását nem kell ingyen végezni. Az aki vezető funkciót tölt be valamelyik pályázó szervezetnél, kiesik az elbírálások folyamatából. Jó kérdés, hogy ilyen esetben hol van a szükséges 3+2 tag aki az elbírálást végzi…  

 

Mire ad pénzt a Kisebbségi Kulturális Alap?

 

§ 15
Poskytovanie finančných prostriedkov
(1) Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 písm. a) na podporu projektov v týchto oblastiach:
a) kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť,
b) edičná činnosť,
c) aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií,
d) umelecká tvorba,
e) veda v oblasti kultúry, života a histórie národnostných menšín,
f) záujmová činnosť a využitie voľného času,
g) zahraničná prezentácia kultúry národnostných menšín,
h) podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia,
i) podpora identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych hodnôt a tradícií,
j) podpora výmenných programov, pobytov a spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež,
k) ochrana, odborné spracovanie a digitalizácia kultúrneho dedičstva národnostných menšín,
l) kreatívny priemysel,
m) podpora rozvoja používania jazykov národnostných menšín.

(2) Fond poskytuje finančné prostriedky formou
a) dotácie alebo
b) štipendia.

(3) Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia len fyzickým osobám na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1. Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane počas presne určeného časového obdobia v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 19.
(4) Na poskytnutie finančných prostriedkov fondom nie je právny nárok.

 

Nagyjából arra, amire eddig, de van benne lehetőség ösztöndíj odaítélésére. Ez sok esetben jól jöhet kutatóknak, irodalmároknak, képzőművészeknek ahhoz, hogy zavartalanul tudjanak valamin dolgozni. Falunapokat nem említ a törvény, de nem kétlem valami „kultútbetét” formájában megpróbálkozik majd vele az összes ügyes önkormányzat, ugyanúgy, mint eddig.

 

Ki kérhet támogatást a Kisebbségi Kulturális Alaptól?

 
§ 16
Žiadateľ
(1) Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je realizácia kultúrnych alebo iných aktivít špecifikovaných vo výzve na podávanie žiadostí v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1.

 

Az eddigiekkel ellentétben, itt a fizikai személyeket is említi a törvény. A vállalkozók ebbe a vagy kategóriába vagy beletartoznak, vagy nem. A törvény nem egyértelmű, pedig pár évvel ezelőtt sok kulturális tevékenységet folytató vállalkozó folyamodott támogatásért. Meglátjuk. Remélhetőleg még az év végéig kiderül.

 

Fizetni is kell?

 
§ 18
Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti
(1) Za spracovanie žiadosti vo forme dotácie je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok.
(2) Administratívny poplatok je 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.

 

Mint ahogy fentebb látszik, az Alap pénzt kér az egyes pályázatok benyújtásáért. A 0,1%-os, de legalább 20 eurós és legfeljebb 1000 eurós díj, a jelenlegi, inkább utófinanszírozottnak tűnő rendszerben csak akkor lenne tisztességes, ha a Kisebbségi Kulturális Alap PONTOSAN, mindent IDŐRE elintézve lenne képes elbírálni a kérelmeket és folyósítani a támogatásokat. Mivel a további paragrafusokban büntetések is kilátásba vannak helyezve az esetleges késedelmes elszámolásokért, azt tartanám tisztességesnek, ha a pályázati díjat az Alap visszafizetné minden olyan esetben, amikor késik az ügyintézéssel. 😉 Magyarra lefordítva a matematikát: ha 1000 vagy 10-20 000 eurót kér a pályázó, akkor 20 euró pályázati díjat fizet be. Ha 100 000 eurót akkor 100 eurót, ha valaki egy milliót kérne, akkor fizet 1000 eurót. Természetesen ez a pénz teljesen vagy részben elveszik, ha a pályázó nem kap semmit, vagy ha alaposan megnyirbálja a szakmai bizottság a pályázatot. A törvény nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy ez minden beadott pályázatra vonatkozik összesítve, vagy minden egyes pályázatra külön külön. Mert nem mindegy… 

 

§ 19
Zmluva
(11) Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. a) do 30 dní od predloženia vyúčtovania alebo od zistenia ich neoprávneného použitia. Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. b) do 30 dní od skončenia realizácie projektu.
(12) Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkovnajmenej 30 eur, za nepredloženie vyúčtovania v lehote uvedenej v zmluve alebo v lehote určenej vo výzve fondu. Ak je prijímateľ v omeškaní s predložením vyúčtovania viac ako šesť mesiacov, je povinný za každý ďalší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po šiestom mesiaci zaplatiť pokutu 200 eur.
(13) Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu penále vo výške 0,01 % zo sumy neoprávnene použitých finančných prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podľa odseku 10 písm. a). Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu penále vo výške 0,01 % zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, …

 

Miből gazdálkodik a Kisebbségi Kulturális Alap?

 

A Kulturális minisztérium által kiutalt évi legkevesebb 8 millió euróból, aminek elköltésébe bele is szólhat egészen 20%-os arányig. A törvény szerencsére kimondja, hogy a pénzt minden évben legkésőbb január 31-ig a Kisebbségi Kulturális Alap számlájára át kell utalnia.

 

§ 21
Príspevok do fondu
(1) Ministerstvo kultúry poskytuje zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu najmenej vo výške 8 000 000 eur.
(2) Ministerstvo kultúry je oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 % z príspevku do fondu podľa odseku 1 bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom kultúry.
(3) Ministerstvo kultúry odvedie príspevok do fondu podľa odseku 1 každoročne najneskôr do 31. januára bezhotovostne na účet fondu.

 

Hozzászólások

hozzászólás